Kening fan ‘e Greide

Campagnebeeld 2017

Vier de diversiteit met ons mee in 2018!

Biodiversiteit is een groot goed. In veel landen staat de
soortenrijkdom aan flora en fauna zwaar onder druk. Daardoor
is het een urgent en actueel Europees thema. Nederland staat
onderaan de Europese lijstjes op het gebied van biodiversiteit. In
ons land is de afgelopen eeuw 85% van de biodiversiteit verloren
gegaan. Maar beperkt het gevolg hiervan zich alleen tot de
ecologische verschraling? Of verschraalt met die rijkdom ook
onze taal als waardevolle drager van cultuur en identiteit? Er
zijn aanwijzingen die deze relatie onderbouwen. En wat zegt dat
over onszelf: nu en over 10 -15 jaar?

Burgerinitiatief
De collectieve onmacht om de achteruitgang in biodiversiteit
te keren, leidde in 2012 tot de oprichting van burgerinitiatief
Kening fan ‘e Greide. Een initiatief van wetenschappers, burgers,
kunstenaars, boeren en vele anderen. Door een geïntegreerde
aanpak van kennis, cultuur en innovatie wakkert het
burgerinitiatief discussie aan, zet het urgente onderwerpen als
weidevogels en natuurinclusieve landbouw op vele agenda’s en
komt het met allerlei vernieuwende oplossingen. Het initiatief
zet globale doelen rond biodiversiteit in de ‘glocale’ context.

Grutto: Spiegel van mens
In het initiatief is de grutto, de nationale vogel van Nederland,
de spiegel van de mens. Deze grutto stelt ons indringende vragen
over keuzes die wij maken: voor nu en later. En daar, juist daar,
ligt de essentie. Is het niet hoog tijd om die negatieve spiraal te
doorbreken? Bijvoorbeeld door zelf op de zeepkist te gaan staan
en er wat aan te doen? Dat is waar Kening fan ’e Greide voor
staat. En elke stap voorwaarts telt.