De Moanne

De Moanne : www.demoanne.nl
Portfolio, april 2014 – Maartje Roos (1986) ut Hurdegaryp makket gjin foto’s, se kreëarret bylden. Sawol yn opdracht as frij, har ferhalende bylden binne allegearre uteringen fan it nei har han setten fan de wurklikheid.