Hobbits, elfen en crowdfunding | Leeuwarder Courant

Leeuwarder Courant | 21 oktober 2016

Dêr’t oare oersetters de pear sinnen Angelsaksysk yn The Lord of the Rings yn de oarspronklike taal stean lieten, ferfong Liuwe Westra dy troch Aldfrysk. Hy hoegde der mar in pear wurden om te feroarjen. De twa tuorren is it earste Fryske literêre wurk dat mooglik is troch crowdfunding.

In de ban van de ring, sa’t de triology yn it Nederlânsk hjit, is met allinne de mem fan alle fantasy, it yn mear as fjirtich talen oersette wurk heart ek ta de bêst ferkochte boeken yn dat sjenre. …

 

lc-maartje-tolkien